กองบัญชาการ

           มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ ศบบ.

 

กองวิทยาการ

          
ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการทางการบินทหารบก การกำหนดหลักนิยมการวิจัย พัฒนาและการเผยแพร่ วิทยการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการบินทหารบก รวมทั้งดำเนินการ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

 

กองบริการ

           อำนวยการและดำเนินการในเรื่องที่ ที่เกี่ยวกับการพลาธิการ สรรพาวุธ ยุทธโยธา การขนส่ง การสวัสดิการ การรักษาการณ์ และการบริการอื่น ๆ

 

กองสนามบิน

           อำนวยการประสานงานและดำเนินการควบคุมจราจรทางอากาศ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การบริการข่าวสภาพอากาศ
บริการข่าวสาร การบิน ควบคุมแผนการบิน ตรวจสภาพกำกับดูแลการซ่อมบำรุง สนามบิน พร้อมอุปกรณ์ประจำสนามบิน และบริการภาคพื้นดินแก่อากาศยาน
ที่เข้า-ออกสนามบิน

 

กองสื่อสารการบิน 


          
จัดการสื่อสารให้แก่กองบัญชาการ ศบบ. รวมทั้งสื่อสารไปยังหน่วยต่าง ๆ ที่ปฎิบัติงานใต้การบังคับบัญชาของ ศบบ. และหน่วยที่มาขึ้นสบทบ
จัดบริการส่งกำลังและซ่องบำรุงสายสื่อสารให้แก่เครื่องมือสื่อสารการบินของ ศบบ. และจัดบริการทางการสื่อสาร

 

กองนิรภัยการบิน

          
วางแผน กำกับดูแลและ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ของอากาศยาน ทำการสอบสวน อากาศยานอุบัติเหตุรวมทั้งประสานงาน ด้านนิรภัยการบิน
กับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกองทัพบก

 

 

หน่วยตรวจโรค

           ให้การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ สายแพทย์แก่ ศบบ.  รวมทั้งบริการทันตกรรม เวชกรรมป้องกัน ทำการตรวจร่างกายผู้ทำการในอากาศ
และผู้ทำการบินอากาศยาน เป็นประจำในสาขา เวชศาสตร์การบิน

 

โรงเรียนการบินทหารบก

           วางแผน อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ   ของสายวิทยาการบิน  ทหารบก   และผลิตกำลังพลประเภทผู้ทำการในอากาศ
และผู้ทำการบิน อากาศยานเป็นประจำรวมทั้งเจ้าหน้าที่การบินทหารบก สนับสนุนการจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสายวิทยาการบินทหารบกให้ทันสมัย
และปกครองบังคับบัญชาผู้เข้า รับการศึกษา

 

หน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหม กำหนดอีก  ๓  หน่วย

กรมบิน

           ปกครองบังคับบัญชา วางแผน อำนวยการกำกับการ และดำเนินการให้แก่กองบินตามที่ได้รับมอบควบ
คุมการ ปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการปฏิบัติ
ของหน่วยทหารภาคพื้นดิน

กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก

       ซ่อมบำรุงอากาศยานกองทัพบก

กองพันป้องกันฐานบิน

        
ระวังป้องกันฐานบินสระพรานนาค