ภารกิจศูนย์การบินทหารบก  


เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก  มีการจัดตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข  ๔๗๐๐๐  มีภารกิจ ๓ ประการคือ


          ๑ .วางแผน อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึก และศึกษาเกี่ยวกับ กิจการของกองทัพบก
          ๒ .ดำเนินการวิจัย พัฒนากำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิทยาการ ที่เกี่ยวข้อง
          ๓ .ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก  :   เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  การแบ่งมอบ : เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

          ๑. อำนวยความสะดวกและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับ กิจการบินทหารบกให้กับกำลังพลของ  :   กองทัพบก และเหล่าอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
          ๒. เสนอแนะและให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการบินทหารบกให้กับหน่วยและสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 
          ๓. เสนอแนะ แนะนำ กำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการบินนิรภัยการบินของกองทัพบก 
          ๔. ศึกษา วิจัยและพัฒนาตลอดจนรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ กิจการบินทหารบก 
          ๕. ผลิตและควบคุมกำลังพลที่เป็นนักบิน ช่างเครื่องบิน และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจการบินทหารบก 6.ปฏิบติการบินสนับสนุนทั่วไป
ต่อหน่วยทหารทั้งภารกิจธุรการ และส่งกำลังบำรุง และภารกิจอื่น ๆ ตามที่  :   ได้รับมอบหมาย 
          ๖. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กองทัพบกแบ่งมอบให้ 

ด้วยภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในอัตราเฉพาะกิจของศูนย์การบินทหารบก

จึงทำให้ศูนย์การบินทหารบก มีหน้าที่ในการปฏิบัติใน ๒ บทบาทด้วยกัน คือ

          •  บทบาทในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการการบินทหารบก

          •  บทบาทในฐานะเป็นหน่วยสนับสนุนการรบ

ซึ่งบทบาทในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการการบินทหารบกนั้มีหน่วยปฏิบัติ คือ

          •  โรงเรียนการบินทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบในการผลิตเจ้าหน้าที่การบินทหารบก

          •  กองวิทยาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำหลักนิยมและทำสรรพตำราทางวิทยาการการบินทหารบก

          •  และแผนกนิรภัยการบิน ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านนิรภัยการบินของกองทัพบก

        ในส่วนของบทบาทในฐานะเป็นหน่วยสนับสนุนการรบ ศูนย์การบินทหารบก ได้จัดอากาศยานและกำลังพล สนับสนุนแผนงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิส และแผนยุทธการต่างๆของกองทัพบก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ เป็นต้นมา โดยมีหน่วยในการรับผิดชอบหลักในปัจจุบันคือ กรมบิน ซึ่งมีหน่วยบินในบังคับบัญชา จำนวน ๖ กองพันบินประกอบด้วย ๕ กองพันบินปีกหมุน และ ๑ กองพันบินปีกติดลำตัว ซึ่งหน่วยบินเหล่านี้ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนหน่วยทหารภาคพื้น ด้วยการปฏิบัติการทางอากาศ ทั้งภารกิจทางยุทธวิธี และภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบ

          ศูนย์การบินทหารบกมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบต่อภารกิจ   ๔  ประการ ของ  กองทัพบก  ในการป้องกันประเทศ
การรักษาความมั่นคงภายใน , การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการช่วยพัฒนาประเทศ โดยในที่ตั้งปกติ ศูนย์การบินทหารบก ได้จัด
อากาศยาน  และกำลังพลสนับสนุนภารกิจส่วนรวมของกองทัพบกตามที่ได้รับมอบ เช่น ถวายการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงสนับสนุนบุคคลสำคัญต่างๆ
และให้การสนับสนุนการฝึกศึกษาของหน่วย /เหล่าสายวิทยาการ สนับสนุนการฝึกร่วม / ผสมกับกองกำลังชาติพันธมิตร  การป้องกัน  และ
ปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การฝึกทดสอบแผนป้องกันประเทศ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบอีกเป็นจำนวนมาก

          อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม   ซึ่งศูนย์การบินทหารบกมีขีดความสามารถในการให้ความ
ช่วยเหลือค้นหาและกู้ภัยต่อผู้ประสบภัยพิบัติ    เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ  และองค์กรอื่น   ในการบรรเทาสาธารณภัย ตามที่กองทัพบกมอบ
หมาย