คุณเบ็ญจมาศ นนทวงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ. เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ พัน.บร.กบร.ศบบ.
เรื่อง "การจัดการขยะและการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน" พร้อมทั้ง
ได้มอบผ้าและค่าตัดชุดเครื่องแบบแม่บ้านทหารบก ให้กับสมาชิกแม่บ้าน
ศบบ. รวม ๒๔ คน ณ สง.ทท.ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓