พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในโอกาสสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ ฯ และพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ พุทธศาสนสถาน ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓