แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ศูนย์การบินทหารบก

 

-ศป.แจ้งการใช้ห้วงอากาศ 11,13-14,18-20ส.ค.63

-ป.71พัน.713 แจ้งการใช้ห้วงอากาศ21,22, 30,31ก.ค.63

-ศป.แจ้งการใช้ห้วงอากาศ 23 ก.ค.63

-ป.๗๑ พัน.๗๑๑ แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๒๖-๒๗ ก.พ.๖๓

-ป.๗๒ พัน.๗๒๒ แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๑๙-๒๐ ก.พ.,๕-๖ มี.ค.๖๓

-ป.๗๑พัน.๗๑๑แจ้งการใช้ห้วงอากาศ๑๓-๑๔ก.พ.๖๓

-สพ.ทบ. แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๑๑ ก.พ.๖๓

-แจ้งใช้ห้วงอากาศ ก.พ. ๖๓