..41   ..7
     
..17   ..200
     
..206   ..1
     
..212   ..60
     
..1   ..47
     
..300   UAV
     
MI-17   Enstrom 480B