OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี