คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๒