คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ ชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก
"การทำขนมไทยและอาหารไทย"
เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๒