คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ ของ สมาคมแม่บ้าน ทบ.
ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒