พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อยทหารการบิน รุ่นที่ ๑
และ หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ ๖๒
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑