คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โครงการห้องสมุดมีชีวิต
ของศูนย์การบินทหารบก จำนวน ๔ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๑
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก