คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
มอบคอมพิวเตอร์ให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก