พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๑