พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่ปรับย้ายเข้าประจำ
บก.มทบ. และกำลังพลที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๖๑