คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพชมรมแม่บ้าน ศบบ.
"การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดินญี่ปุ่น" และ มอบรถเข็นผู้ป่วยแบบพับ
และเปิดข้าง ให้กับ คู่สมรสที่ทุพพลภาพของ ศบบ.
จำนวน ๑ ราย ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑