พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วรผบ.ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการ ช่วยเหลือ
กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวกำลังพล ทบ. ที่พิการ ตาม โครงการ จ้างงานผู้พิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือสาธารณประโยชน์
ปี ๒๕๖๑ ของ ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๖๑