แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ศูนย์การบินทหารบก

- ป.๗๑ แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๒๒ - ๒๔, ๒๙ - ๓๐ ส. ค.๖๑