แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ศูนย์การบินทหารบก

-พล.ม.๒ รอ.แจ้งงดใช้สนาม ฮ. ๑๙, ๒๑-๒๕ พ.ย. ๖๑