ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงระบบประปา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศบบ. ปี62

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 งานปรับปรุงระบบประปา ของ ศบบ.

-ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส้วมทหาร ของ พัน.บ.๔๑ แผนงานเพิ่มเติม

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส่วมทหาร ของ พัน.บ.๔๑

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41

-การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา