ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

-ประกาศยกเลิกโครงการ และยกเลิกกรรมวิธีจัดหา

-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทะหารประทวน หมายเลข ค.604/26, ค.305/13, ค.1513/32, ค.1515/32, และหมายเลข 64/35 รวม 5 หลัง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงแผนกบังคับการบิน

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยหมายเลข ข.1303/18 และ ข.1405/18 รวม 2 หลัง

-ประกาศประกวดราคา , เอกสารประกวดราคารจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ค.604/26,
ค.305/13, ค.1513/32, ค.1515/32 และหมายเลข 64/35 รวม 5 หลัง

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข.1303/18 และหมายเลข ข.1405/18 รวม 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

-ประกาศประกวดราคาและประกาศราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงแผนกบังคับการบิน หมายเลข ก.090/17 (กสบ.ศบบ.)
งานซ่อมปรับปรุ่งโรงเก็บ ฮ. หมายเลข ก.096/13 (พัน.บ.9) และงานซ่อมปรับปรุงโรงซ่อมเครื่องบิน หมายเลข ก.129/26 (พัน.บ.3)
ประจำปีงบประมาณ 2562

-ร่างประกาศ , เอกสารประกวดราคารจ้าง และราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 62

-ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคางานก่อสร้างรั้ว

-ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 62

-ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง และราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน 3 หลัง ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ 62

- ประกาศประกวดราคาและประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรั้วตาข่าย

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 62 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 5 หลัง

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรฯ จำนวน 2 หลัง

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ 62

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปา (ระยะที่ 2)

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 62 งานซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน 3 หลัง

-ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงระบบประปา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศบบ. ปี62

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 งานปรับปรุงระบบประปา ของ ศบบ.

-ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มเติม

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส่วมทหาร ของ พัน.บ.41

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41

-การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา